Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemeen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over privacy verwijzen wij u naar onderstaande privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op onze website?
De gegevens die verzameld worden op de website, worden verwerkt door de website-exploitant. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in het colofon op de website. Tegelijkertijd wordt de exploitant beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke op het gebied van gegevensbescherming. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u die aan ons verstrekt. Dit kunnen, bijvoorbeeld, gegevens zijn die u invoert via een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk technische gegevens zoals de browserversie en het besturingssysteem dat u gebruikt, of de tijdsstempel wanneer u de website hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld voor het juist functioneren van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. Als een gevestigde klant ontvangt u misschien informatiemateriaal van ons op ongregelmatige tijden als u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt. U kunt natuurlijk te allen tijde bezwaar maken als u contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om gratis informatie te vragen over uw opgeslagen gegevens, over de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de gegevens worden gecorrigeerd, beperkt of verwijderd. U kunt te allen tijde met ons contact opnemen via het adres dat in de juridische kennisgeving is opgegeven, als u andere vragen hebt over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Analyseprogramma's en tools van derden

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen er bij uw bezoek aan onze website statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt hoofdzakelijk met behulp van cookies en analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is anoniem, d.w.z. dat we u niet kunnen identificeren via deze gegevens. U kunt uw toestemming voor deze analyse te allen tijde intrekken. Daarnaast kunt u analyses voorkomen met behulp van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatien
Gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. We raden u aan dat deze privacyverklaring regelmatig oproept, omdat ze steeds wordt bijgewerkt. Als u deze website gebruikt, worden verschillende soorten persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. We leggen ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. Merk op dat gegevens die via internet worden verstuurd (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsschendingen. Een gegarandeerde bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is onmogelijk. 

Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens op deze website is:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 München, Duitsland
Tel.: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-mailadres: info@wackerneuson.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.). 

Gegevensbewaring

Tenzij een specifieke opslagperiode in deze privacyverklaring is beschreven, worden uw persoonsgegevens bewaard totdat het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt, niet langer geldt. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering hebt of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor de opslag van uw persoonsgegevens (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats na het wegvallen van deze redenen. 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website gebruiken we onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de Amerikaanse servers van deze bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is wat betreft EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens bekend te maken aan veiligheidsautoriteiten van de overheid zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden voorkomen dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 van de AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 (1) ONDER E OF F VAN DE AVG, DAN HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING GEBASEERD IS, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, DAN ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM EEN RECHTSVORDERING IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE ONDERBOUWEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (1) VAN DE AVG) ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, DAN HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, DAN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) VAN DE AVG)

Recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 van de AVG)

Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u als betrokkene een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Meer informatie over het indienen van klachten en het indienen van aanvragen in het Duitse federale systeem vindt u hier:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

De toezichthoudende instantie voor Wacker Neuson SE is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Duitsland 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in geautomatiseerde vorm verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, beperking van de verwerking, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie, beperking van de verwerking of wissing van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. Houd er rekening mee dat verwijdering niet mogelijk is als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Recht van beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig werd/wordt uitgevoerd, dan kunt u beperking in plaats van verwijdering van de gegevensverwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerking, maar voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van een rechtsvordering, dan hebt u het recht om te verzoeken om beperking in plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG, dan moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is welke belangen er spelen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden persoonsgegevens - met uitzondering van de opslag ervan - slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als gebruiker van de website stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van uw browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, dan kunnen derden de gegevens die u aan ons doorgeeft niet lezen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:
Markus Stemmer
Data Privacy Officer of Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München, Duitsland
Tel.: +49 89 35402-0
E-mailadres: privacy@wackerneuson.com

4. Gegevensverzameling op onze website
Cookies

Onze internetpagina's gebruiken zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden of tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser. Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde webfuncties niet zonder ze kunnen werken (bijv. weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven. Cookies die zijn vereist om het elektronisch communicatieproces (noodzakelijke cookies) te kunnen uitvoeren of bepaalde functies (functionele cookies, bijv. voor de taalkeuze) te kunnen bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) onder f van de AVG, tenzij een andere legitieme basis is genoemd. De website-exploitant heeft een legitiem belang in de opslag van cookies wat betreft de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies is vereist, wordt de opslag van de desbetreffende cookies uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en u kunt cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen weigeren en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser, instellen. Als u cookies deactiveert, kan de werking van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden informeren we u afzonderlijk over hierover in latere delen van dit privacybeleid en vragen we u om uw toestemming.

Serverlogbestanden

De website-exploitant verzamelt en bewaart automatisch informatie over uw browser en stuurt deze informatie automatisch door naar ons in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL 
  • hostnaam van de toegangkrijgende computer
  • tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De grond voor gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f van de AVG, waarin de verwerking van gegevens wordt toegestaan om een contract na te leven of om maatregelen uit te voeren die voorafgaan aan het contract.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen toestuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval we vervolgvragen voor u hebben. Om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden, geven wij deze uitsluitend voor dit doel intern door aan onze verkoopmaatschappijen (als gelieerde ondernemingen) en de voor u verantwoordelijke verkooppartner. Als uw bedrijf gevestigd is in een land buiten de Europese Unie, kunt u worden toegewezen aan een verkooppartner in een derde land. In dit geval worden uw gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, daar ook naartoe verzonden. We begrijpen uw vrijwillige contact ook als toestemming dat u instemt met de overdracht van uw persoonsgegevens naar het derde land (art. 49 (1) van de AVG).

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast. De door u ingevoerde gegevens in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming in te trekken wat betreft de opslag ervan of totdat het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaarperioden - blijven onaangetast.

5. Analyseprogramma's en reclame
etracker

De website-exploitant gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. We gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover we analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen we in elk afzonderlijk geval en van tevoren uw expliciete toestemming. Als dit het geval is en u uw toestemming geeft, worden cookies gebruikt om de statistische dekking van deze website mogelijk te maken, meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures, bijv. om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten te testen en te optimaliseren. etracker-cookies bevatten geen informatie die een gebruiker identificeert.

De door etracker gegenereerde gegevens worden exclusief in Duitsland verwerkt en opgeslagen door etracker namens de aanbieder van deze website en zijn daarom onderworpen aan de strikte Duitse en Europese gegevensbeschermingswetten en -normen. etracker is in dit opzicht onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en heeft het ePrivacyseal, gegevensbeschermingszegel van goedkeuring toegekend gekregen.

Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 (1) onder f (legitiem belang) van de Duitse Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons belang wat betreft de AVG (legitiem belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon kunnen toestaan, zoals het IP-adres, inlog- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er wordt geen ander gebruik gemaakt van de gegevens, noch is deze samengevoegd met andere gegevens of doorgegeven aan derden.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de beschreven gegevensverwerking door op de schuifregelaar te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Als er geen schuifregelaar wordt weergegeven, wordt de gegevensverzameling al voorkomen door andere blokkeermiddelen.

Mijn gegevens worden gebruikt voor web analytics. Mijn gegevens worden niet gebruikt voor web analytics.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker kunt u hier vinden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De opslag van Google Analytics-cookies vindt uitsluitend plaats met uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). Uw toestemming betekent ook dat informatie die gegenereerd wordt door het cookie over uw gebruik van deze website doorgaans wordt overgedragen aan een Google-server in de VS en daar wordt opgeslagen (art. 49 (1) van de AVG). Google verwijst naar standaard contractclausules voor naleving van de zogenaamde "geschikte garanties" voor dit gegevensverkeer naar de VS. Google beantwoordt andere vragen in de help-pagina's voor Google Analytics onder: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google zal worden ingekort voor gebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte voordat dit naar de VS wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere diensten te verlenen aan de website-exploitant in verband met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres verzonden door uw browser binnen de reikwijdte van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. 

Browser-plugin

Naast het gebruik van onze cookie-besturingsbanner, kunt u de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; we willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in volledige mate kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld door het cookie en worden gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en verstuurd aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen wanneer u onze website de eerste keer bezoekt door op het deactiveringsvakje te klikken. Zie Googles Privacy Statement voor meer informatie over hoe Google Analytics de gebruikersgegevens behandelt. Dit bevat ook een gids voor het instellen van een opt-outcookie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Gegevensverwerker

We hebben een contract met Google gesloten voor gegevensverwerking in de zin van art. 28 van de AVG.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

In de context van Google AdWords gebruiken we zogenaamde “conversion tracking”. Als u klikt op een advertentie die is geplaatst door Google, wordt een cookie geplaatst voor conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookies is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd door de websites van de AdWords-klanten. De informatie die is verzameld via het conversioncookie wordt gebruikt om conversionstatistieken op te bouwen voor AdWords-klanten die conversion tracking hebben aangevinkt. Klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruiker die op hun advertentie klikten en die werden doorverwezen naar een pagina met een conversion-trackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk kan identificeren. De opslag van “conversioncookies” vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Als u niet wenst deel te nemen in tracking ondanks uw toestemming, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversion tracking.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking kunt u vinden in Googles privacybeleid onder: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en u kunt cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen weigeren en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser, instellen. Raadpleeg de desbetreffende help-pagina's van de browser die u gebruikt. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de instelling van bijbehorende cookies actief te beïnvloeden via uw Cookie Control Banner. Als u cookies deactiveert of uw toestemming weigert, kan de werking van deze website beperkt zijn. 

6. Nieuwsbrief
Nieuwsbrief op basis van uw inschrijving via het registratieformulier

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig en informatie die ons toestaat te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u toestemming hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Andere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens exclusief voor het verzenden van de verzochte informatie en sturen deze niet door aan derden. De verwerking van de in het registratieformulie voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u slechts een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking uitgevoerd tot aan het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Nieuwsbrief op basis van een andere toestemming van u

U kunt besluiten de nieuwsbrief te ontvangen op basis van uw toestemming. Dit is het geval als u bijvoorbeeld ons toestemmingsformulier hebt ingevuld en hier “e-mail” hebt aangevinkt. De gegevens die u met dit formulier hebt verstrekt, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u slechts een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking uitgevoerd tot aan het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Intrekking van uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en zijn gebruik voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de “uitschrijven’-link in de nieuwsbrief of door een e-mail aan ons te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die al hebben plaatsgevonden blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het doel om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief, en worden verwijderd uit alle distributielijsten nadat u zich hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het lidmaatschapsgebied) blijven onaangetast.

Nadat u uit de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings effectief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en zullen niet worden samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als de onze in naleving van wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Neem in dit geval contact met ons op per mail.

Nieuwsbrief op basis van onze vaste klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven in verband met de aankoop van goederen of diensten, nemen we u op in ons syseem als een bestaande klant. In dit geval oefenen we ons legitiem belang uit door u te informeren over soortegelijke goederen en diensten en kunnen we u onze nieuwsbrief toesturen (legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f in combinatie met recital 47 van de AVG). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van de nieuwsbrief, mits uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Om bezwaar te maken klikt u op het veld “Afmelden van nieuwsbrief” in de nieuwsbrief of neemt u contact met ons op per e-mail.

Nadat u uit de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings effectief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en zullen niet worden samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als de onze in naleving van wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Neem in dit geval contact met ons op per mail.

7. Plugins en tools
YouTube

Deze website maakt gebruik van plugins van de website YouTube, geëxploiteerd door Google. De aanbieder van deze pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, staat u toe dat YouTube uw surfgedrag rechtstreeks kan associëren met uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f van de AVG. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens kunt u vinden in Googles privacybeleid onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter overgedragen aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gemakkelijker vinden van de plaatsen die we op de website hebben aangeduid. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens kunt u vinden in Googles privacybeleid onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

We maken gebruik van de kaartdiensten van Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, VS.

Op de kaartendienst hebt u de mogelijkheid om te zoeken naar de dichtstbijzijnde filialen of dealers die onze goederen en diensten aanbieden via adressen, postcodes enz. in te voeren. De gegevens die u invoert, worden verzonden naar Mapbox, omgezet in geo-coördinaten en vergeleken met de kaarten. Vervolgens wordt het gedeelte van de kaart in uw browser of op uw eindapparaat dat het dichtst bij uw zoekopdracht komt weergegeven en zullen we de juiste filialen of verkooppartners laten zien op basis van de geo-coördinaten. De invoer van overeenkomstige gegevens door u om de geo-coördinaten te berekenen is uitsluitend vrijwillig.

Als alternatief kan uw locatie ook worden gedetecteerd als u dit in uw apparaatinstellingen hebt toegestaan - bijv. op uw browser of eindapparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht (zie volgende paragrafen).

Het gebruik van Mapbox is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gemakkelijker vinden van de plaatsen die we op de website hebben aangeduid. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) onder f van de AVG. De gegevens die u op deze pagina's invoert, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 (1) onder a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking uitgevoerd tot aan het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Mapbox via de volgende link: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Locatiediensten

U kunt door de bovengenoemde kaartendiensten worden gevraagd om uw locatie te laten bepalen door de browser of het eindapparaat dat u gebruikt. Het gebruik van de locatievrijgave is volledig vrijwillig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevens worden verzonden naar de aanbieder van de browser of het eindapparaat bij gebruik van de locatievrijgave, die we niet kunnen beïnvloeden en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Raadpleeg de helppagina's van de browser of het eindapparaat dat u gebruikt voor meer informatie.

Gegevensbeschermingsverklaring, Wacker Neuson SE, laatste herziening: juni 2023